Steunmaatregelen Ninoofs stadsbestuur: veel beloven en weinig geven.

Tijdens de gemeenteraad van april, in volle coronacrisis, werd door Forza Ninove, bij monde van Ilse Malfroot, al een aantal coronamaatregelen voorgesteld die voordelig zouden zijn voor zowel de burgers als de ondernemers (bv. gratis parking, kwijtschelden gemeentelijke heffing, afschaffing van de solidariteitsbijdrage, oprichten noodfonds …).

Tijdens de gemeenteraad van 28 mei 2020 werd gedebatteerd over de coronamaatregelen die het stadsbestuur voorziet. Het is namelijk zo dat de stad in een persmededeling bekend maakte dat ze 1 miljoen euro zou vrijmaken ten behoeve van de burgers en de getroffen ondernemers. De stad engageerde zich volgens het persbericht om een premiereglement uit te werken om de meest getroffen handelaars te ondersteunen.

Vol spanning, wachtten we dan ook op de maatregelen die in kader van dat voorziene budget zouden worden voorgesteld.

Groot was de teleurstelling toen de inspanningen van de stad zich bleken te beperken tot  de toekenning van een waardebon van 25 euro per gezin, goed voor 425.000 euro. Op zich is het een goede zaak dat de bevolking een waardebon krijgt die moet geïnvesteerd worden in de lokale handel. Forza Ninove heeft hier echter toch een aantal kritische bedenkingen bij:

  1. We betreuren het dat de bon wordt toegekend per gezin en niet per persoon. Gezinnen met meerdere kinderen hebben hier dus minder voordeel bij dan alleenstaanden of kleinere gezinnen.
  2. We vrezen dat de opbrengst voor bepaalde handelaars miniem en onevenredig verdeeld zal zijn. Bepaalde handelaars zullen er meer opbrengsten uit genereren dan andere. Forza Ninove vindt dit ook geen ‘rechtstreekse steun’, maar een bruto-opbrengst voor de handelaar, geen netto-opbrengst.
  3. De inning van de waardebon lijkt vrij complex en zal voor zowel de bewoners al de handelaars die de stap naar digitalisering nog niet gezet hebben voor de nodige frustratie zorgen.

In kader van de verdere economische relance hebben de bestuurders van onze wortelstad het over een ‘kapitaalsinjectie’ van 830.000 euro. De schepen doelt hiermee op het niet innen van de solidariteitsbijdrage en de belasting op het verspreiden van drukwerk, maar dit blijkt dus geen reële kapitaalsinjectie te zijn. Het zijn enkel minderinkomsten uit pestbelastingen die de stad dit jaar niet zal innen. Het betreft geen rechtstreekse steun van de stad aan de getroffen ondernemers!

Dat de solidariteitsbijdrage wordt kwijtgescholden is een logisch gevolg van het feit dat de handelaars nauwelijks ondersteuning krijgen van het stadsbestuur, en het feit dat er nog geen ‘centrummanager’ is zodat de inkomsten uit deze pestbelasting momenteel ook geen bestemming hebben. Het kwijtschelden van de solidariteitsbijdrage is bovendien enkel voordelig voor de handelaars uit het kernwinkelgebied en de handelaars met een heel grote oppervlakte. Kleinere winkels of horecazaken buiten het kernwinkelgebied of de deelgemeenten halen hier hoegenaamd geen voordeel uit hoewel het ook voor hen financieel zware tijden zijn. Het niet innen van de belasting op drukwerk is dan weer enkel voordelig voor wie een beroep doet op het verspreiden van drukwerk, zoals de Aldi en de Delhaize… Kleine lokale zelfstandigen, hebben hier weinig of geen baat bij.

De stad had de gemeentelijke heffing kunnen kwijtschelden, maar koos ervoor om de inning met een jaar uit te stellen. U raadt het dus al, in 2021 passeert de stad 2 keer aan de kassa, een keer voor de heffing van 2020 en nogmaals voor die van 2021.

Voor Forza Ninove is het duidelijk! Deze relancemaatregelen zijn ruimschoots onvoldoende. Het wordt door de stad omschreven als een gigantische investering, maar uiteindelijk wordt er weinig tot niets gerealiseerd voor de getroffen handelaars. Het budget van 1 miljoen euro dat de stad beloofde vrij te maken, blijft beperkt tot 425.000 euro, het bedrag dat wordt besteed aan de waardebon voor de gezinnen.

Omdat Forza Ninove van mening is dat de getroffen handelaars recht hebben op extra steun, heeft Ilse Malfroot de gemeenteraad voorgesteld om ook vanuit de stad nog een extra compensatiepremie te voorzien. Helaas werd het voorstel door de schepenen en leden van de meerderheid, niet goedgekeurd.

Het voorstel van Ilse Malfroot was bedoeld om de handelaars die recht hadden op een compensatie- of een hinderpremie van de Vlaamse overheid, ook een Ninoofse coronapremie te voorzien:

  • 500 euro voor de zaken die inkomstenverlies leden of (beperkt) gesloten werden,
  • 1000 euro voor de cafés, omdat ze momenteel nog steeds gesloten zijn en het langst getroffen worden door de sector.

Jammer genoeg voor de getroffen zaken keurde de meerderheid dit voorstel niet goed. De extra miljoenen die de stad nu ontvangt van de Vlaamse regering, hadden voor Forza Ninove rechtstreeks ten goede moeten komen aan de handelaars. We zien dit dan ook als een gemiste kans van het stadsbestuur, om een sociaal en economisch bloedbad bij de Ninoofse handelaars te vermijden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...