Ons partijprogramma

Hieronder kan je ons partijprogramma lezen waarmee wij naar de verkiezingen van 2018 zijn getrokken:

Een veilig Ninove

 • Invulling en uitbreiding van het personeelskader van de lokale politie

Gezien de toenemende onveiligheid in Ninove is het absoluut noodzakelijk dat er meer agenten aanwezig zijn in de straat. Dit moet in eerste instantie gerealiseerd worden door de volledige invulling en uitbreiding van het huidige kader. In tweede instantie dienen de agenten zoveel mogelijk ontlast te worden van administratieve taken. Deze moeten door burgerpersoneel uitgevoerd worden, zodat agenten zich kunnen concentreren op hun kerntaak. De dienst Recherche en de dienst Slachtofferhulp moeten eveneens worden versterkt.

 • Onmiddellijk opnieuw instellen van de 24 uurspermanentie op het politiekantoor

In tijden van stijgende criminaliteit is de beslissing van de huidige meerderheid om de nachtpermanentie te sluiten onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Forza Ninove wil de onmiddellijke herinvoering van deze permanentie en eist meer politiepatrouilles ‘s nachts en tijdens het weekend. Het garanderen van de veiligheid is immers een kerntaak van de stad. Hier mag niet op bespaard worden.
Constant toezicht op de camera’s in onze stad vanuit de permanentie.

 • Meer focussen op bestrijding  van misdrijven ’s avonds en in het weekend

Forza Ninove wil de politiediensten efficiënter inzetten. De meeste vormen van criminaliteit en overlast situeren zich ’s nachts en tijdens het weekend. Hierop moet dan ook maximaal ingezet worden.

 • Nultolerantie voor steaming, intimidatie en afpersen

Nultolerantie moet gelden voor drugdealen, vandalisme en werkelijke overlast. Ook voor het verbaal of fysiek intimideren van onder meer meisjes, vrouwen en de holebi-gemeenschap.  Het is belangrijk dat justitie daarin mee stapt met een lik-op-stukbeleid.

 • Orde op zaken in het stadspark!

Wij willen het park teruggeven aan de Ninovieters. Verder wil Forza Ninove meer gemeenschapswachten aanwerven. Zij houden een oogje in het zeil en verwittigen de politie als er verdachte feiten worden vastgesteld. Regelmatige politiepatrouilles en/of gemeenschapswachten moeten zorgen voor een preventief effect.

 • Harde aanpak  en een plaatsverbod van hardleerse jongeren

Jongeren die verantwoordelijk zijn voor herhaaldelijk ontoelaatbaar gedrag moeten een verbod krijgen om bepaalde straten of het stadspark nog te betreden. Een bemiddelingsambtenaar moet de minderjarigen opvolgen en kan voorwaarden opleggen.

 • Netwerk van camera’s verder uitbreiden en moderniseren

Forza Ninove is voorstander om het netwerk van camera’s uit te breiden en te moderniseren met de nieuwste software (zoals bijv. gezichtsherkenning). Deze camera’s zullen niet alleen preventief werken, maar kunnen ook ingeschakeld worden bij de opheldering van misdrijven. Wie zich aan de regels houdt, hoeft van camera’s niets te vrezen. Uiteraard moet de privacy van de burgers worden gewaarborgd. Verder willen wij meer mobiele camera’s aankopen.

 • Inzetten van private veiligheidsdiensten ter ondersteuning van het politiekorps

Forza Ninove stelt vast dat het politiekader verre van volzet is. Dit structureel tekort weegt zwaar op het huidige effectief. Dit kan leiden tot een hoger ziekteverzuim , burn-out, stress. Het tijdelijk inschakelen van private veiligheidsdiensten kan hier een oplossing bieden.

 • Een modern politiekorps

Forza Ninove wil dat er ook meer geïnvesteerd wordt in moderne apparatuur die het werk van ons politiekorps kan vergemakkelijken, zoals bijvoorbeeld body-cams, enz..

De politie beschikt over een zogenaamd “ mobiel kantoor “. Dit is een wagen die speciaal uitgerust is om op locatie te kunnen werken. Forza Ninove dringt aan op een minimale maandelijkse aanwezigheid van “ het mobiel politiekantoor “ in elke deelgemeente.

 • Meer “GAS” geven!

Er moet meer gebruik worden gemaakt van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om de zogenaamde ‘kleine criminaliteit’ (wildplassen, sluikstorten, verstoring openbare orde, spoorlopen, enz.) onmiddellijk te bestraffen. Dit moet in eerste instantie de feitelijke straffeloosheid tegengaan. De zogenaamde kleine criminaliteit wordt immers vaak niet meer door het parket vervolgd. Dit lik-op-stukbeleid moet ertoe leiden dat daders, die nu weten dat ze steeds vrijuit gaan, rechtstreeks in hun portemonnee worden getroffen.
Het GAS-systeem moet meer gebruikt worden om dergelijk gedrag te bestraffen.

 • Burger en politie: één team

De  politie kan niet overal tegelijkertijd zijn. Het is daarom aan te raden dat er een betere samenwerking komt tussen de burgers en de politie op het vlak van  informatiedoorstroming bij gevallen van overlast en criminaliteit. De burgerzin moet aangescherpt worden. Anderzijds moet er ook effectief gevolg worden gegeven aan de klachten van burgers.  De bestaande BIN’s moeten uitgebreid worden over het ganse grondgebied.

 • Drugs: kordate aanpak!

De drugsproblematiek moet efficiënt worden bestreden. In de scholen moeten preventieve infovergaderingen worden gehouden over de gevaren van drugs. Drugdealers moeten keihard worden aangepakt. Forza Ninove is o.a. voorstander van een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de opvang van dealers in een gespecialiseerde instelling.
Er moet een re-integratietraject uitgewerkt worden.

Forza Ninove wil tevens de scholen overtuigen om controles te organiseren wanneer gebruik van drugs in de school wordt vermoed. Deze concrete stap naar handhaving versterkt de preventiecampagnes die het lokale bestuur vooral op de jongeren moet richten.

 • Meer middelen voor de stedelijke brandweer en de dienst 100

Onze stad beschikt sinds vele jaren niet meer over een spoeddienst. Hierdoor moeten de ziekenwagens zich steeds verplaatsen naar de spoeddienst van Geraardsbergen of Aalst waardoor er kostbare tijd verloren gaat in kritieke situaties. Forza Ninove wil dan ook meer middelen voor de brandweer zodat te allen tijde steeds twee ziekenwagens voltijds beschikbaar zijn in de brandweerpost Ninove.
Verder dient het aantal beroepsbrandweermannen in de “post Ninove” opgetrokken te  worden tot 8 fte’s (fulltime-equivalent).

 • AED’s in alle deelgemeenten permanent beschikbaar maken

Vermits Ninove geen spoeddienst meer heeft wil Forza Ninove dat alle deelgemeenten kunnen beschikken over permanent bereikbare AED-toestellen. Alle beschikbare toestellen moeten in kaart gebracht en gepubliceerd worden zodat burgers deze te allen tijde kunnen terugvinden.

Een diervriendelijk Ninove

 • Dierenverwaarlozing actief opsporen en bestraffen

Voor Forza Ninove is dierenwelzijn een zeer belangrijk aandachtspunt. We zien dat de meeste eigenaars heel zorgzaam omgaan met hun (huis) dieren. Toch stellen we ook soms pijnlijke situaties van dierenleed en -verwaarlozing vast. Forza Ninove wil dat elke melding van dierenverwaarlozing ernstig wordt genomen en ook effectief wordt bestraft. Er moet een absolute nultolerantie gehanteerd worden op dit vlak. Ieder diertje verdient immers een baasje, maar ieder baasje verdient geen diertje.

 • Optrekken van de subsidies voor dierenwelzijn van 50 eurocent naar 1 euro per inwoner

De verschillende organisaties die op ons grondgebied actief zijn op het vlak van dierenwelzijn vervullen een maatschappelijk zeer belangrijke taak. We stellen echter vast dat het dikwijls moeilijk is om met de bestaande subsidies deze taak optimaal te vervullen. Deze organisaties verdienen dan ook onze volle steun. Forza Ninove wil de subsidies voor dierenwelzijn dan ook optrekken van 0.50 euro naar 1 euro per inwoner.

 • Nieuw dierenasiel

Het huidige dierenasiel te Denderwindeke voldoet absoluut niet meer aan de huidige standaarden. Zowel voor het personeel en de vele vrijwilligers – als voor de dieren – zijn investeringen in een nieuw beter uitgerust dierenasiel absoluut noodzakelijk.

 • Harde aanpak van het ritueel slachten

Forza Ninove wil het ritueel slachten in onze stad volledig bannen. Geen enkele godsdienst rechtvaardigt het dierenleed dat met rituele slachtingen gepaard gaat. Forza Ninove wil dan ook dat elke melding onmiddellijk wordt onderzocht en dat er – indien nodig –  wordt opgetreden. Bij een overtreding dient altijd een proces-verbaal te worden opgesteld.

Een Vlaams Ninove

 • Correcte toepassing van de taalwetten in onze stad

Forza Ninove wil het Vlaams karakter van Ninove vrijwaren. De verfransing/vervreemding bedreigt de eigenheid van onze stad. Forza Ninove is absoluut gekant tegen de verdoken toekenning van faciliteiten aan anderstaligen en eist een strikte toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken. De voertaal bij de stadsdiensten is dus enkel en alleen het Nederlands. Dit kan anderstaligen ontraden om zich hier te vestigen. Nederlandsonkundigen kunnen in geen geval worden tewerkgesteld binnen de stadsdiensten.

 • Nederlands = ook de omgangstaal

Het Nederlands moet in Ninove niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet in onze stad ook opnieuw de algemene omgangstaal worden.

 • Organisatie van een volwaardige 11-juliviering

Forza Ninove is voorstander van de jaarlijkse organisatie door de cultuurdienst van een groots opgezette Guldensporenviering, die op een eigentijdse manier aandacht schenkt aan onze geschiedenis, tradities en cultuurbeleving.

 • Geen Nederlands =  geen sociale woning

Wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning, moet een elementaire kennis bezitten van de Nederlandse taal. De huidige voorwaarden op dat vak zijn absoluut onvoldoende en bieden geen garantie. Voor Forza Ninove is het duidelijk: geen Nederlands = geen sociale woning.

 • Stop de discriminatie van de Ninovieter!

Forza Ninove wil dat er een einde komt aan de feitelijke discriminatie van de gewone Ninovieter.  Specifieke voordelen voor vreemdelingen in subsidiereglementen moeten afgeschaft worden. Ook de feitelijke discriminatie van de Ninovieter met betrekking tot de toekenning van sociale woningen dient gestopt te worden.

 •  Actieve opsporing van illegalen en strijd tegen de schijnhuwelijken

Illegalen dienen actief opgespoord te worden op ons grondgebied en overgedragen aan de bevoegde hogere overheden met het oog op repatriëring. Er moet meer aandacht besteed worden aan de beteugeling van schijnhuwelijken. Ambtenaren mogen zich niet verschuilen achter hun beroepsgeheim om illegalen niet te melden aan de politiediensten.

 • Premies voor handelaars worden afhankelijk gemaakt van het exclusieve gebruik van de Nederlandse taal.
 • Respect voor onze cultuur, waarden en tradities

Steeds meer worden onze traditionele waarden, tradities en volksgebruiken verdrongen omwille van de politieke-correctheid. Het Paasfeest werd het lentefeest; Kerstmis werd winterfeest; Sinterklaas en vooral “Zwarte Piet” werden verbannen; dierenrechten zijn ineens niet meer belangrijk als het over Halal-voeding gaat, enzovoort.  Forza Ninove wil een einde stellen aan deze kwalijke evolutie en onze waarden en tradities in ere herstellen.

Een leefbaar Ninove

 • Het landelijk karakter van de dorpen vrijwaren

Forza Ninove is het niet eens met de optie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om te streven naar verdichting (concentratie van zoveel mogelijk woningen op een zo klein mogelijke oppervlakte) in de kernen van het buitengebied. Er moet een halt worden toegeroepen aan de sluipende verstedelijking van het platteland.

 • Herwaardering van het woonpatrimonium in de binnenstad

Er moet een halt worden toegeroepen aan grootschalige nieuwbouwprojecten (de zogenaamde  “appartementitis”).  

Door middel van een actief grond- en pandenbeleid en een doorgedreven renovatieprogramma moet daarentegen worden ingezet op de herwaardering van het bestaande woonpatrimonium in de binnenstad. Investeerders moeten fiscaal aangemoedigd worden om kleinschalige renovatieprojecten te realiseren.
De beschikbare open ruimte moet gevrijwaard worden, waardoor een stadsbos, parkjes en groeneilanden kunnen gerealiseerd worden.

 • Rechtszekerheid voor zonevreemde woningen en bedrijven

Het ruimtelijk structuurplan biedt onvoldoende rechtszekerheid voor zonevreemde woningen en bedrijven. Wat de zonevreemde woningen betreft, bestaat de enige rechtvaardige oplossing in de herbestemming tot woongebied met landelijk karakter. Wat de zonevreemde bedrijven betreft, moet de herbestemming tot bedrijventerrein het uitgangspunt vormen. Indien dat niet mogelijk blijkt, moet de stad de absolute garantie bieden dat het bedrijf elders kan herlokaliseren op een lokaal of regionaal bedrijventerrein.

 • Stop de willekeur inzake stedenbouwkundige vergunningen

Forza Ninove wil dat de willekeur inzake stedenbouwkundige vergunningen stopt. De regels moeten worden toegepast op een redelijke, maar correcte wijze die voor alle aanvragers gelijk is. Van vriendjespolitiek kan geen sprake zijn.

 • Kort op de bal spelen inzake bouwovertredingen

Inzake bouwovertredingen moet kort op de bal worden gespeeld. Op die manier wordt vermeden dat er jaren later problemen ontstaan als gevolg van het gedoogbeleid uit het verleden. Ook inzake de beteugeling van bouwovertredingen mag er geen sprake zijn van willekeur. 

 • Voldoende parkeergelegenheid bij nieuwbouwprojecten

Forza Ninove is voorstander van normen inzake de parkeergelegenheid die minimaal moet worden voorzien bij nieuwbouwprojecten. Deze normen moeten niet alleen gelden voor appartementen en dergelijke, maar ook voor collectieve voorzieningen zoals rusthuizen.  Het stadsbestuur moet hier het goede voorbeeld geven bij de realisatie van nieuwe projecten.

 • Bijkomende parkeermogelijkheden in historisch dichtbevolkte wijken

Forza Ninove wil in dichtbevolkte wijken (zoals bijvoorbeeld Pamelstraat – Nederwijk), waar er nu een zeer grote parkeerdruk is, vrijgekomen woningen opkopen om er bijkomende parkeermogelijkheden te creëren.

 • Sluikstorten een halt toeroepen

Zwerfvuil en sluikstorten vormen in Ninove helaas een ware plaag. Forza Ninove is voorstander van een lik-op-stukbeleid om deze plaag een halt toe te roepen en wil daarom het instrument van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) veelvuldiger toepassen. Ook de inzet van mobiele camera’s moet op dat vlak tot betere resultaten leiden.

 • Beter onderhoud van openbaar groen

Forza Ninove vraagt dat extra inspanningen worden geleverd om het openbaar groen te onderhouden. In vergelijking met heel wat andere gemeenten laat het onderhoud in Ninove immers veel te wensen over.

Het inplanten van groen moet op een meer oordeelkundige en onderhoudsvriendelijke manier gebeuren.

 • Herinrichting en verfraaiing van de stationsbuurt

De stationsbuurt ligt er al jaren troosteloos bij en is allesbehalve een visitekaartje voor een stad als Ninove. Het dossier van de herinrichting en verfraaiing van de stationsbuurt sleept al vele jaren aan en moet daarom prioritair worden aangepakt. Daarbij moet ook werk worden gemaakt –  in samenwerking met de NMBS – van een gevoelige uitbreiding van een de spoorwegparking, waardoor de parkeerdruk in de omliggende straten kan worden verminderd.

 • Totaalplan tegen wateroverlast

Forza Ninove is voorstander van de uitvoering van een grondige studie van de wateroverlastproblematiek voor het volledige grondgebied van Ninove. Een dergelijke studie –  die eventueel door een extern bureau dient te worden verricht –  moet uitmonden in een totaalplan inzake de bestrijding van wateroverlast, dat eveneens voorziet in preventieve maatregelen.
Er moet overleg worden gepleegd met De Vlaamse Waterweg NV om te komen tot een degelijk plan ter bestrijding van de overstromingen. Het uitbaggeren van de Dender en het vernieuwen van het sluizencomplex zijn hierbij primordiaal.

 • Een stadsbos waar het prettig vertoeven is

Forza Ninove is voorstander van het bouwen van een tweede woonzorgcentrum aan de achterzijde van de Moeremanssite. Dit WZC moet geïntegreerd worden in een nieuw aan te planten stadsbos,  waar men tot rust kan komen en genieten van de natuur in de binnenstad.

Het zou zonde zijn om deze haast enige overgebleven groene long op te offeren aan een grootschalig nieuwbouwproject met talloze woningen.

 • OCMW-site : parkeren en ontspanning

Zoals reeds eerder gemeld wil Forza Ninove op de OCMW-site een bijkomende parkeerfaciliteit realiseren. De overige ruimte wil Forza Ninove voorbehouden voor rust, groen, horeca en  ontspanning. De oude Kaaischool kan een publieke functie krijgen.

 • Huisvuilophalingen

Forza Ninove is voorstander van een wekelijkse ophaling van het restafval, minstens in de zomerperiode.

Een actief en bruisend Ninove

 • Een evenementenhal voor Ninove

Ninove heeft dringend nood aan een ultramoderne en polyvalente evenementenhal, waar massamanifestaties (fuiven, beurzen, carnavalsactiviteiten, concerten, muziekoptredens, eetfestijnen enz.) kunnen worden georganiseerd. Deze evenementenhal kan worden ingeplant op de Fabeltasite, die zich dicht bij de stad bevindt, terwijl de overlast voor de omwonenden tot een minimum is beperkt.

 • Carnavalswerkhal en betere ondersteuning carnavalsgroepen

Forza Ninove wil de carnavalisten de nodige infrastructuur aanbieden.  Er dienen zich momenteel een aantal opportuniteiten aan die de oprichting van carnavalswerkhallen mogelijk maken. 

Bepaalde groepen hebben het immers jaar na jaar moeilijker om een geschikte, betaalbare werkplaats te vinden. Daarnaast is Forza Ninove voorstander van een betere ondersteuning van de carnavalsgroepen in het algemeen. Zo moet de opbrengst van carnavalsinitiatieven (bijv. de reclamestoet) integraal naar de groepen gaan. De groepen moeten meer betrokken worden in het besluitvormingsproces.

 • Een tweede sporthal is nodig

Forza Ninove wil een tweede sporthal verwezenlijken waar er ook ruimte is voor  indoor-sporten zoals een skatepark, bowling, muurklimmen, enzovoort.

 • Kunst toegankelijker maken

Kunst – in al haar verschijningsvormen –  verdient meer aandacht. Forza Ninove wil de plaatselijke kunstenaars meer ondersteunen door o.a. een aangepaste subsidiëring van kunstinitiatieven, het vrijmaken van expositieruimte, een betere logistieke steun en het aanbieden van moderne communicatiemiddelen.  Verder moet meer ingezet worden op een betere ondersteuning voor jeugdige beloftevolle kunstenaars. Verder wil Forza Ninove graffitimuren ter beschikking stellen. Anderzijds moet het wild graffiti spuiten hard aangepakt worden.

 • Vrij podium voor lokale muzikanten in de deelgemeenten

Forza Ninove stelt vast dat er heel wat muzikaal talent huist in onze stad en wil dit talent op gezette tijdstippen een vrij podium aanbieden, ook in de deelgemeenten.

 • Voldoende speelruimte

Forza Ninove wil investeren in meer speelpleinen. Er moet gestreefd worden naar een openluchtinfrastructuur waar jongeren van alle leeftijden hun plaats hebben en sport en/of spel kunnen beoefenen.

 • Financiële steun voor de sportverenigingen

Sportverenigingen dienen financieel beter ondersteund te worden om te kunnen investeren in infrastructuur, kwalitatieve jeugdopleidingen en professionele omkadering. De clubs moeten gestimuleerd worden om samen te werken waar mogelijk. 

 • Opwaardering van de wijkkermissen

Sommige wijken bruisten vroeger van het leven tijdens de kermissen. Dit is nu in verschillende wijken niet langer het geval. Het is tijd dat de wijkkermissen terug nieuw leven wordt ingeblazen. De financiële en logistieke ondersteuning moet dan ook worden opgewaardeerd.

 • Professionaliseren en uitbouwen van onze toeristische pijlers

Als toekomstige centrumstad heeft Ninove nood aan een degelijk uitgebouwd toeristisch ontwikkelingsplan.

Concrete acties dienen te worden ontwikkeld in samenspraak met de lokale V.V.V. in combinatie met regionale samenwerkingsverbanden.

De centrale ligging en uitvalsbasis aan de Dender bieden troeven om onze stad het toeristisch elan te geven dat ze verdient. Forza Ninove blijft zich inzetten voor een goed gelegen, makkelijk bereikbaar en uitnodigende toeristische dienst bij voorkeur in het oud-stadhuis.

Een welvarend Ninove

 • Uitbouw van een volwaardig ondernemersloket

Forza Ninove wil werk maken  van de uitbouw van een volwaardig ondernemersloket als administratief aanspreekpunt voor alle lokale ondernemers én starters.

Het ondernemersloket ziet er tevens op toe dat vergunningen (stedenbouw, milieu, attesten…) en eventuele tegemoetkomingen (premies, subsidies, ..) met de nodige spoed worden afgeleverd.

 • Ontzorg de ondernemers

Forza Ninove is voorstander van een doorgedreven administratieve vereenvoudiging (reglementering,  leesbaarheid, toepassingsgebied, ..)  en een beperking van de administratieve overlast via digitalisering.

 • Promotie van de lokale middenstand

De handelszaken moeten de gelegenheid krijgen zichzelf aan het publiek voor te stellen in een aparte rubriek op de webstek van de stad Ninove of via andere digitale en sociale media.
Handelaars worden maximaal betrokken bij grootschalige projecten en/of evenementen.

Er dient een billijke spreiding in acht genomen te worden van de activiteiten over de verschillende wijken en gemeenten van de stad.

Er dient op regelmatige basis een sensibiliseringsactie op poten gezet die Ninovieters ertoe aanzet om lokaal te kopen.

 • Afschaffing solidariteitsbijdrage

Forza Ninove is voor de afschaffing van de solidariteitsbijdrage van de lokale handelaars. 

 • Strategisch commercieel ontwikkelingsplan

Forza Ninove eist de opmaak van een strategisch commercieel plan voor het hele grondgebied van Ninove, waarin de langetermijnvisie op de commerciële ontwikkeling van Ninove wordt uitgewerkt. Daarin moet aandacht worden besteed aan de vrijwaring van de leefbaarheid van het bestaande winkelaanbod en de wenselijkheid van nieuwe commerciële activiteiten.

 • Een veilige winkelomgeving

Forza Ninove is voorstander van de regelmatige uitvoering door de politie van voetpatrouilles in de handelswijken. Verder moet de mogelijkheid onderzocht worden van de uitbouw van Winkelinformatienetwerken (WIN’s).

 • Contract voor stadsvernieuwing

Forza Ninove is voorstander van de invoering van een ‘contract voor stadsvernieuwing’ tussen de Stad en ondernemers die een economische activiteit beginnen in een leegstaand pand. De ondernemer die een dergelijk contract ondertekent, kan aanspraak maken op een premie voor de registratierechten verschuldigd bij de aankoop van het pand en bij de uitvoering van verfraaiings- en inrichtingswerken.

 • Verfraaiing van de winkelstraten

Forza Ninove wil inzetten op de verfraaiing van de handelskern waardoor het aangenaam winkelen, wonen en vertoeven is.

 • Geordende bedrijventerreinen

Ninove heeft nood aan een bedrijfshuisvestingsbeleid, waarbij nagegaan wordt op welke locatie en manier bedrijven dienen ingepland te worden in de stad. Daarbij moet er aandacht zijn voor zowel het algemeen belang (goede ruimtelijke ordening, mobiliteit…) als het individuele belang van de onderneming (passende locatie voor de activiteit, voldoende ruimte, uitbreidingsmogelijkheden…)

 • Bedrijfsvriendelijke dienstverlening Pamelstraat-Oost

Forza Ninove is voorstander van bedrijvige kernen waar wonen, werken en het aanbieden van diensten samenkomen. Zo kunnen er bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden tussen enerzijds diensten voor o.a. kinderopvang, strijkdiensten en anderzijds de  werkgevers.

 • Klimaatvriendelijk ondernemen

Forza Ninove wil de bedrijven aansporen zoveel mogelijk zelf te voorzien in hun energiebehoeften via hernieuwbare energie.

 • Optimaliseren woon-werkverkeer via openbaar vervoer

Forza Ninove wil – in samenspraak met De Lijn – de bereikbaarheid van onze industriezones via het openbaar vervoer optimaliseren.

 • Hergebruik van leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen

Er zit ook potentieel in het hergebruik van leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen voor ondernemersactiviteiten die inzetten op de troeven van het platteland. Zo kan men de uitbouw van o.a. verblijfstoerisme, agrotoerisme, kinderdagverblijven, horeca en therapieën met dieren faciliteren.

 • Beter onderhoud van de bestaande industriezone

De bestaande industriezone ligt er vuil en onverzorgd bij. Dit is absoluut geen visitekaartje voor onze stad, laat staan voor de bedrijven die in de industriezone gevestigd zijn. Forza Ninove vraagt dat er werk wordt gemaakt van een totaalplan voor de modernisering en verfraaiing van de bestaande industriezone Pamelstraat-Oost

 • Bedrijfsvriendelijke gemeentefiscaliteit

Er moet een globale doorlichting gebeuren van de gemeentelijke belasting- en retributiereglementen waar ondernemingen mee te maken krijgen. Dit om na te gaan op welke manier de gemeentefiscaliteit bedrijfsvriendelijker kan worden gemaakt.

Forza Ninove wil een evaluatie van de bestaande belastingen waardoor een aantal pestbelastingen kan worden afgeschaft.

 • Zuurstof voor de horeca

Om de Ninoofse horeca extra zuurstof te geven – moet het stadsbestuur tijdens de volgende bestuursperiode – in samenspraak met de horeca-uitbaters, een horecabeleidsplan uitwerken dat voorziet in concrete stimulerende maatregelen.

 • Oneerlijke concurrentie voor de horeca beperken

Steeds vaker wordt de lokale horeca geconfronteerd met organisatoren van evenementen die een rechtstreekse concurrentie betekenen voor de bestaande middenstand.

Daarom moet men vergunningen voor dergelijke evenementen beperken en minstens onderwerpen aan dezelfde regels en financiële verplichtingen (bvb. standplaatsreglement) die gelden voor de lokale horecazaken.

Forza Ninove is voorstander van het maximaal betrekken van de lokale horeca-uitbaters bij de organisatie van dergelijke evenementen.

Forza Ninove heeft absoluut geen probleem met eenmalige evenementen die een meerwaarde betekenen voor onze stad en extra bezoekers aantrekken.

 • Herwaardering van de wekelijkse markt

We moeten streven naar een markt waar voldoende kwaliteitsvolle producten verkocht worden en waar het aantal vreemdelingen dat producten verkoopt aan dumpingprijzen tot een minimum wordt beperkt.

Forza Ninove wil enkel handelaars toelaten op de wekelijkse markt die afficheren en kunnen bedienen in het Nederlands.

 • Overlast nachtwinkels beperken

Nachtwinkels zorgen vaak voor overlast in de buurt en bieden weinig of geen meerwaarde aan het commercieel weefsel. Via een hogere openingstaks moet de vestiging van nachtwinkels in de binnenstad worden tegengegaan.

 • Geen grote winkelketens aan de rand van de stad

Forza Ninove wil dat er zich geen bijkomende grote winkelketens aan de rand van de stad vestigen omdat dit leidt tot bijkomende stopzettingen en leegstand in de binnenstad. Er is een rechtstreeks verband tussen het toelaten van winkels buiten de kernen en leegstand in de oorspronkelijke handelskern.

Forza Ninove wil in eerste instantie inzetten op het hergebruik of de herbestemming van bestaande leegstaande handelspanden.

 • Aanvullende toelage voor zelfstandigen bij “hinderpremie”

De Vlaamse Overheid verstrekt momenteel een premie van 2.000 euro aan de kleine onderneming (detailhandel, horeca, en andere diensten) bij wegenwerken die minstens 30 dagen duren en waarbij de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. Forza Ninove wil een aanvullende gemeentelijke toeslag bij deze ontoereikende premie.

 • Meer bewoning boven handelszaken stimuleren

Een lokaal stimuleringsbeleid om lege verdiepingen boven winkels bewoonbaar te maken, zal de aantrekkingskracht van een winkelstraat verhogen en dus ook de kans vergroten dat een leeg winkelpand opnieuw in gebruik wordt genomen.

Een communicatief en informatief Ninove

 • Tijdig informeren van de bevolking bij belangrijke openbare werken

Forza Ninove wil de bevolking actief bij het beleid betrekken waardoor veel problemen achteraf worden voorkomen.  Er dient bij wegenwerken aandacht te zijn voor een degelijke  bewegwijzering. Daarenboven moeten er duidelijk afspraken worden gemaakt tussen leveranciers en klanten m.b.t. de levering van goederen.

 • Gedaan met de voldongen-feiten-politiek.

Dikwijls worden burgers bij grote projecten geconfronteerd met reeds uitgewerkte plannen die nauwelijks nog ruimte laten voor aanpassingen. Forza Ninove wil, voorafgaand aan de concrete uitwerking van een project, een infomoment voorzien voor de burgers, waarbij hun inzichten worden gebundeld en in de mate van het mogelijke worden verwerkt in de verdere besluitvorming.

 • Gebruik maken van moderne communicatiemiddelen

Het stadsbestuur moet in de communicatie met de bevolking maximaal gebruik maken van alle moderne communicatiemiddelen om de burger te informeren over bv. inbrakenplagen of openbare werken.

 • Betere communicatie met de middenstand over openbare werken

De betrokkenheid van de handelaars bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werken moet vergroot worden. Bij de dienst Lokale Economie wordt een centraal aanspreekpunt aangeduid voor de ‘getroffen’ handelaars.

 • De zittingen van de gemeenteraad moeten via ‘livestream’ worden uitgezonden
 • Verstaanbare en gebruiksvriendelijke reglementen

Gemeentelijke reglementen en documenten  moeten worden opgesteld in een voor iedereen begrijpbare taal zodat er geen ruimte is voor interpretatie.

Een goed bestuurd en financieel gezond Ninove

 • Onafhankelijke stedelijke ombudsman

Forza Ninove is voorstander van de aanstelling van een onafhankelijke stedelijke ombudsman, desnoods in samenwerking met andere gemeenten (gemeenschappelijke ombudsman in intercommunaal verband).

 • Algemene audit van de stadsadministratie

Forza Ninove wil een algemene audit (in kaart brengen van het aantal noodzakelijke ambtenaren per dienst om efficiënt te kunnen werken)  van alle stadsdiensten. Deze audit vormt de basis van een nieuw organigram. Het zal de efficiëntie en de werking van de administratie alleen maar ten goede komen.

 • Uitbreiding openingsuren stadsdiensten

In overleg met het personeel moet een uitbreiding van de openingsuren (flexibele openingsuren) van sommige stadsdiensten bekeken worden.

 • Gedaan met vriendjespolitiek en cliëntelisme

Alle Ninovieters hebben recht op een gelijke behandeling door de stadsdiensten, ongeacht hun politieke gezindheid of financiële draagkracht.

 • Gedaan met politieke benoemingen

Bij de aanwerving van personeel is bekwaamheid en eventuele ervaring van de kandidaat het enige criterium.

 • Investeringsbarometer voor de deelgemeenten

De deelgemeenten worden niet zelden stiefmoederlijk behandeld. Daarom is Forza Ninove  voorstander van het invoeren van een investeringsbarometer, zodat investeringen in alle deelgemeenten op een objectieve manier in kaart worden gebracht. Alle deelgemeenten hebben immers recht op een rechtvaardig deel van de investeringen.

 • Stop aan de belangenvermenging

Forza Ninove is voorstander van een verplichting voor de leden van het schepencollege en de gemeenteraad om alle nevenfuncties bekend te maken om belangenvermenging te voorkomen.

 • Rechtvaardige belastingen

Forza Ninove wil een doorlichting van alle bestaande belastingen en retributies.  Alle verouderde, onaangepaste, onrechtvaardige en pestbelastingen dienen geschrapt te worden. Zo kunnen o.a. de belasting op onbebouwde percelen, de belasting op het verspreiden van drukwerk, enz.. afgeschaft worden.

 • Ninove vraagt geen gegevens op die bij de overheid al gekend zijn

Forza Ninove wil dat de steden en gemeenten zich inschrijven in het ‘only-once’-principe. Het federale en Vlaamse niveau hebben dat principe al aanvaard. De gemeenten moeten nu aansluiten en Ninove moet daarin een voortrekkersrol opnemen. Zo dienen er geen gegevens meer opgevraagd te worden die al bij de overheid bekend zijn.

 • Realiseren van bijkomende synergieën door een intensieve samenwerking tussen de stad en OCMW

Een doorgedreven samenwerking tussen de stad en het OCMW moet leiden tot meer synergieën op het vlak van dienstverlening. Deze samenwerking zal leiden tot een efficiëntere en zuinigere administratie.

 • Absolute neutraliteit bij het personeel

Voor Forza Ninove is er bij het stads- en OCMW-personeel in geen enkel geval plaats voor een hoofddoek of ander uiterlijk teken dat blijk geeft van een bepaalde godsdienstige of filosofische overtuiging.

 • Energie-audit van de stadsgebouwen

Forza Ninove is voorstander van een energie-audit van alle stadsgebouwen. Bovendien vragen wij dat bij nieuwbouwprojecten duurzame hernieuwbare energietoepassingen worden gebruikt.

 • Een energie-neutrale stad

De stad moet investeren in hernieuwbare energie zodat ze zelf in al haar energiebehoeften kan voorzien.

Een mobiel Ninove

 • Nieuw mobiliteitsplan

Forza Ninove wil met alle actoren een analyse van alle mobiliteitsproblemen in de stad. Deze analyse moet de basis vormen van een nieuw, allesomvattend mobiliteitsplan.

 • Veilig naar school

De veilige inrichting van de schoolomgevingen is een absolute prioriteit die met de nodige voortvarendheid moet worden aangepakt. Er dienen bovendien extra schoolfietsroutes te worden ingepland. 

 • Gratis stadsrandparkings

Gratis stadsrandparkings op wandelafstand van het centrum zijn een vereiste, mits er eveneens voldoende parkeergelegenheid blijft bestaan in het stadscentrum zelf en de doorrijdbaarheid van de stadskern niet onmogelijk wordt gemaakt. We zijn geen voorstander van het verkeersvrij maken van het stadscentrum.

 • Globale aanpak van rijwegen in slechte staat

Forza Ninove vraagt de opmaak van een inventaris van rijwegen in slechte staat om tot een globale aanpak te komen. Een degelijke meerjarenplanning inzake openbare werken moet toelaten prioriteiten op langere termijn te stellen en dagjespolitiek te vermijden.

 • Parkeerfaciliteiten op de OCMW-site

Om het tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad op te vangen wordt op de vroegere OCMW-site een parkeergebouw voorzien voor kort- en langparkeren ten behoeve van werknemers en bezoekers van de stad.

 • Voldoende parkeergelegenheid in het stadscentrum

Toekomstige projecten inzake de herinrichting van straten en pleinen mogen in geen geval leiden tot een afbouw van het aantal parkeerplaatsen.  Met scholen dienen overeenkomsten te worden gesloten opdat zij hun parkeerterreinen in het weekend en tijdens de vakanties zouden openstellen voor het publiek. Er moet ook worden gedacht aan extra parkeerplaatsen voor (motor)fietsen.

 • Betaalbare parkeerkaarten voor handelaars

Zelfstandigen die niet woonachtig zijn in het stadscentrum maar er een handelszaak uitbaten moeten in aanmerking komen voor een gemeentelijke parkeerkaart. 

 • Oneigenlijk gebruik parkeerkaarten mensen met een beperking

Parkeerkaarten voor personen met een beperking worden soms op een oneigenlijke manier of zelfs op een frauduleuze wijze gebruikt. De mobiliteit en integratie van personen met een beperking wordt hierdoor beknot. Forza Ninove wil hierin meer verantwoordelijkheid opnemen en misbruik van deze parkeerplaatsen en –kaarten voor mensen met een beperking op een actieve manier bestrijden.

 • Actieplan voor de zwakke weggebruiker

De leemten en tekortkomingen inzake veilige voet- en fietspaden moeten in kaart worden gebracht met het oog op de uitwerking van een concreet actieplan ten voordele van de zwakke weggebruiker. Forza Ninove wil het gebruik van de fiets zoveel mogelijk aanmoedigen, onder meer door maximaal te voorzien in afgescheiden fietspaden. Trage wegen vormen vaak een verkeersveilig alternatief voor de zwakke weggebruiker, doch worden onvoldoende onderhouden. Fietspaden die de deelgemeenten met het centrum verbinden zijn een must. Bovendien dienen deze routes voldoende ruim, verhard en tevens verlicht te zijn.

 • Flitspalen aan de scholen op gewestwegen

Forza Ninove zal aan de Vlaamse Overheid vragen om flitspalen te voorzien op de gewestwegen aan de scholen in Voorde, Nederhasselt en Denderwindeke.

 • Extra fietsenstallingen met camerabeveiliging

Ten behoeve van de zwakke weggebruiker voorziet Forza Ninove in extra, overdekte fietsenstallingen op strategische plaatsen. Gezien het stijgende aantal fietsendiefstallen ( +55% t.o.v. vorig jaar) wordt er cameratoezicht voorzien.

 • Beperken van het sluipverkeer in de deelgemeenten

De Ninoofse deelgemeenten krijgen steeds meer te maken met toenemend sluipverkeer.  Forza Ninove wil het sluipverkeer – en vooral de onveilige situatie dat dit sluipverkeer in bepaalde gemeenten en wijken creëert – aanpakken.

 • Parking voor vrachtwagens

Zwaar vervoer moet in de mate van het mogelijke worden geweerd uit de stads- en dorpskernen en zoveel mogelijk beperkt worden tot de gewestwegen. Forza Ninove is voorstander van een parkeerverbod voor vrachtwagens in residentiële wijken en straten op voorwaarde dat er voorzien wordt in één of meerdere parkings waar trucks op een veilige manier kunnen worden achtergelaten.

 • Een goede bewegwijzering

Forza Ninove wil werk maken van efficiënte verkeersstromen via een duidelijk bewegwijzering voor vracht- en  personenwagens en fiets- en voetpaden.

 • Klantvriendelijk  parkeerbeleid

Het huidige parkeerbeleid is veel te ingewikkeld en leidt tot misverstanden en frustraties.  Het handhavingsbeleid heeft meer weg van een heksenjacht en is pure geldklopperij. Wij willen een complete herziening van het parkeerbeleid dat moet leiden tot vereenvoudiging en een daling van de tarieven. Het huidige contract met OPC –  en vooral de manier van handelen –  is niet voor verlenging vatbaar.

 • Uitbreiding van het gratis parkeren

Forza Ninove wil het gratis parkeren uitbreiden van 15 naar 30 minuten en het parkeren op dinsdag ( marktdag) gratis maken. Het huidige parkeerbeleid heeft immers niets vandoen met een betere mobiliteit, doch is pure geldklopperij. Bovendien wil Forza Ninove dat de gratis “30 minuten” ook verrekend worden bij het betalend parkeren.

Een sociaal en zorgzaam Ninove

 • Vrijetijdsaanbod voor kinderen tijdens de vakantieperiodes, ook in de deelgemeenten

Momenteel overstijgt de vraag naar kinderopvang tijdens de vakantieperiodes ruimschoots het aanbod. Daarom wil Forza Ninove vooral inzetten op een uitgebreider vrijetijdsaanbod tijdens vakantieperiodes voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

In de deelgemeenten kan een samenwerkingsovereenkomst met bijvoorbeeld scholen (die een turnzaal of een ander lokaal ter beschikking stellen) of buurthuizen afgesloten worden. Op die manier kan er voorzien worden in een degelijk opvangaanbod in de deelgemeenten.

 • Meer zelfstandige kinderdagdagverblijven en onthaalouders

Forza Ninove is voorstander van een betere ondersteuning van onthaalouders en zelfstandige crèches, onder meer door de invoering van een hogere gemeentelijke premie ter aanpassing van hun infrastructuur.

 • Tewerkstelling personen met een beperking

Stad en OCMW moeten meer inspanningen leveren om personen met een beperking  tewerk te stellen. Een job bevordert immers hun integratie in de maatschappij. Er moet werk worden gemaakt van de realisatie van een sociale werkplaats in Ninove, al dan niet in samenwerking met andere partners.

 • Toegankelijkheid openbare gebouwen

Bij nieuwbouw of renovatie van openbare gebouwen en bij de (her)aanleg van wegen dient extra aandacht te worden besteed aan de toegankelijkheid. Wij denken hierbij aan minder mobiele personen, ouderen en ouders met een kinderwagen.

 • Taxicheques voor ouderen

Bepaalde deelgemeenten van de stad worden onvoldoende bereikt via het openbaar vervoer. Forza Ninove wil de mobiliteit van vooral ouderen verhogen door de invoering van taxicheques in samenwerking met de private sector.

 • Actief beleid tegen pestgedrag

Pesten heeft een ingrijpende en nefaste invloed op de levenskwaliteit van de slachtoffers met soms dramatische gevolgen.  Het fenomeen situeert zich vooral in de schoolomgeving. Forza Ninove wil dat de stad –  in samenspraak met de scholengemeenschappen en sociale werkers – meer inzet op het voorkomen en beteugelen van pestgedrag.

 • Een tweede woon-zorgcentrum

Ninove heeft nood aan een tweede WZC om het hoofd te bieden aan de enorme wachtlijst. Dit tweede WZC moet volgens Forza Ninove ingepland moet worden op de “Moeremanssite”.  Ook moeten er bijkomende serviceflats gerealiseerd worden om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.

 • Onderhandelingen voor volwaardig ziekenhuis in Ninove

Forza Ninove wil dat er contacten worden gelegd met de verschillende bevoegde overheden om een volwaardig ziekenhuis – mét spoeddienst –  terug te halen naar onze stad. Wij willen hiervoor de nodige ruimte voorzien naast het tweede WZC op de Moeremanssite.  Op die manier zouden we van het gebied een heus “welzijnspark” kunnen maken omringd door een stadsbos.

 • Verhoging mantelzorgpremie – Meer steun voor wie zorg draagt

Zorg dragen voor kinderen, zorgbehoevende mensen, zieken of ouderen vergt dikwijls een bijzondere inspanning en blijft een grote uitdaging. Specifiek in het kader van de mantelzorg biedt meer dan de helft van de Vlamingen minstens één keer per jaar hulp. Dit vraagt meer waardering en ondersteuning. Forza Ninove heeft een groot respect voor de mantelzorger.

Wij pleiten er dan ook voor om het toepassingsgebied van de gemeentelijke mantelzorgpremie uit te breiden, zodat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De belangrijke maatschappelijke rol die mantelzorgers vervullen kan moeilijk overschat worden. Wij willen dat het Sociaal Huis instaat voor alle administratieve beslommeringen met betrekking tot deze mantelzorg. 

 • OCMW : vangnet en geen hangmat

Forza Ninove wil dat wie een beroep doet op de solidariteit van de gemeenschap ook bereid is iets terug te doen. Dit kan in de vorm van een maatschappelijk nuttige tegenprestatie indien hij of zij daartoe medisch in staat is. Bij voorkeur via een lokale gemeenschapsdienst.

 • Controle-cel tegen sociale fraude.

Forza Ninove wil dat er in Ninove prioritair een “inspectie- en controlecel sociale dossiers” opgericht wordt die fraudedossiers uitspit en de onterecht betaalde gelden terugvordert.

 • Ninovieters voorrang bij toekenning sociale huurwoningen

De huisvestingsmaatschappijen op het Ninoofse grondgebied moeten de toekenningsvoorwaarden voor een sociale woning aanpassen zodat Ninovieters voorrang krijgen bij de toekenning van een sociale woning. Het aantal vreemdelingen in sociale woningen is volledig buiten proportie en zorgt voor samenlevingsproblemen.

 • Strijd tegen domiciliefraude

Forza Ninove stelt vast dat de toekenningsvoorwaarden voor sociale woningen werden verstrengd. Dit leidt tot pijnlijke toestanden bij sommige bewoners die verplicht worden te verhuizen.

Dit staat in schril contrast met de manier waarop de eigendomsvoorwaarde wordt gecontroleerd bij vreemdelingen. Voor hen volstaat een “verklaring op eer”  dat ze in hun land van herkomst geen eigendom bezitten. Dit is op geen enkele manier controleerbaar en leidt dan ook tot fraude.  Aan vreemdelingen afkomstig uit landen die weigeren mee te delen of de kandidaat sociale huurder al dan niet een eigendom heeft in zijn land van herkomst, wordt geen sociale woning meer toegekend.

 • Sport voor mensen met een beperking

Het beleid moet meer aandacht besteden aan de mogelijkheden tot sportbeoefening van mensen met een beperking, o.m. door het beter ondersteunen van privé-initiatieven en door te voorzien in bijkomende faciliteiten (bv. verwarmde kleedkamer zwembad ten behoeve van epilepsiepatiënten, enz.. ).

 • Een gediversifieerd woonaanbod

Het stadsbestuur moet werk maken van een gediversifieerd en goed bereikbaar woonaanbod met aandacht voor betaalbare woningen en appartementen voor de steeds groter wordende groep alleenstaanden en senioren.  Het bouwen van bijvoorbeeld “kangoeroewoningen” moet worden aangemoedigd.

 • Levenslang zelfstandig wonen stimuleren

Forza Ninove wil dat onze stad het aanpassen en verbouwen van grote woningen met het oog op levenslang wonen ondersteunt. Lokale bouwvoorschriften die de realisatie hiervan in de weg staan, moeten worden afgeschaft. Combinatiewoningen (flats met (assistentie)woningen en winkels) moeten mogelijk worden gemaakt. Naar aanleiding van elke bouwaanvraag moet een folder met tips en aandachtspunten omtrent levenslang wonen aan de aanvrager worden overhandigd. Inwoners moeten ook een beroep kunnen doen op consulenten voor hun woningaanpassingen.