Ninoofse sociale woonwijken worden getto’s!

Ninoofse sociale woonwijken worden getto’s

DE FEITEN

Het is al jaren duidelijk dat de aanwezigheid van niet-Europese vreemdelingen in onze sociale woonwijken totaal buiten proportie is. Uit de laatste kiezerslijst blijkt dat bijvoorbeeld in de wijk Groeneweg ongeveer 20% van de kiezers van allochtone afkomst is (dikwijls met dubbele nationaliteit). Uiteraard dienen hierbij nog alle vreemdelingen geteld te worden die zich niet als kiezer hebben laten registreren, alsook alle andere vreemdelingen die niet over de Belgische Nationaliteit beschikken. De Ninoofse sociale woonwijken worden dus in sneltempo getto’s , met alle maatschappelijke problemen van dien.

FORZA NINOVE WIL STRENGERE VOORWAARDEN VOOR VREEMDELINGEN

Momenteel staan er ongeveer 700 inwoners van Ninove op de wachtlijst voor een sociale woning. Bovendien zijn er in totaal 1.286 personen die Ninove als voorkeurgemeente hebben opgegeven. Dit maakt dat 586 kandidaten niet in Ninove wonen. Forza Ninove wil de toelatingsvoorwaarden aanpassen zodat de instroom van allochtonen wordt afgeremd en meer
inwoners – die dus al een langere tijd een band hebben met onze stad – prioritair toegang krijgen tot een sociale woning. Het percentage aan vreemdelingen dat een sociale woning huurt, stijgt gestaag ten nadele van de Ninovieters.

STRENGERE AANPAK DOMICILIEFRAUDE

Forza Ninove is er geen voorstander van om iedereen die een cent te veel verdient uit een sociale woning te zetten. Sociale huurders die iets te veel verdienen, betalen immers marktconforme huurprijzen. Het zijn overigens ook deze mensen die sociale huisvesting mee betaalbaar houden en relatief gezien is hun aantal ook niet groot. Het meer verdienen kan trouwens een tijdelijk feit zijn en mensen enkel nog korte huurcontracten geven, zorgt bovendien ook nog voor een voortdurende onzekerheid. Belangrijk voor ons is wel dat wie een sociale woning huurt, geen woning in eigendom mag hebben. Veel allochtone sociale huurders bezitten echter een eigendom in het buitenland. Er moet dan ook werk worden gemaakt van een intensievere opsporing van deze fraude Een onderzoek van de Koning
Boudewijnstichting wees immers uit dat maar liefst 60% van de hier wonende Marokkanen een eigendom in Marokko heeft. Meer nog: 66% van de Marokkanen die een woning in Marokko bezit, is in ons land huurder. Vele duizenden daarvan huren een Vlaamse sociale woning. Sociale woningen moeten toekomen aan de personen die er recht op hebben, niet aan fraudeurs. Forza Ninove wil dat vreemdelingen die in Vlaanderen een sociale woning huren, jaarlijks een uittreksel uit het ‘kadaster’ van hun thuisland overmaken waaruit blijkt dat zij er geen onroerend goed in eigendom hebben. Bij vermoeden van fraude moet een onderzoek in het buitenland worden gevoerd. Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten – naar Nederlands voorbeeld – in het buitenland zelf actief op zoek gaan naar sociale fraude. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op bepaalde bedrijven die op dat vlak expertise hebben ontwikkeld. Vreemdelingen afkomstig uit landen die niet meewerken aan fraude-opsporing moeten worden uitgesloten van de toegang tot onze sociale huisvesting.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...