Gouverneur vernietigt besluit van College van Burgemeester en Schepenen.

Tijdens de gemeenteraad van 1 maart 2021 interpelleerde gemeenteraadslid Rudy Corijn ( Forza Ninove) over het dossier tot onderhandse toekenning van kunstwerken voor de doorsteek Beverstraat – Kaardeloodstraat. (aka Watté-doorsteek)

De extreem hoge kostprijs van deze “prestige kunstwerken” (die dreigt op te lopen tot meer dan 100.000 €) deed het gemeenteraadslid de wenkbrauwen fronsen. Bovendien werd vastgesteld dat geen enkele andere kunstenaar de kans had gekregen om zich in te schrijven om mee te dingen. Sterker nog; niet één andere offerte werd ontvangen om uiteindelijk tot “Beste Keus” te worden uitgeroepen. Kortom die gang van zaken was een doorn in het oog van raadslid Rudy Corijn ( Forza Ninove). Dezelfde argwaan bekroop ook raadslid Karolien De Roose ( N-VA ).

Beide gemeenteraadsleden legden -elk afzonderlijk- klacht neer bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de wijze waarop dat “Kunstwerkendossier” aangepakt was door de bestuursmeerderheid. Het werd meteen duidelijk dat een loopje was genomen met de onderhandelingsprocedure zoals beschreven in de” Wet op overheidsopdrachten”. (die regelt o.a. procedures, termijnen, bedragen, enz..)

De gouverneur van Oost-Vlaanderen -Carina Van Cauter- geeft de klagers over de volledige lijn gelijk door te stellen dat de “redenen van het stadsbestuur onvoldoende draagkracht hebben om het unieke karakter van de kunstenaar en/of kunstwerken aan te tonen”.

Samengevat: De meerderheid heeft er een potje van gemaakt qua schending van regels van behoorlijk bestuur en motiveringsplicht. De gouverneur schrijft: “.… de bestreden collegebeslissing van 16 november 2020, artikel 42 §1°, van de wet inzake overheidsopdrachten werd geschonden, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht”. Dat is ABSOLUUT GEEN behoorlijk bestuur.”

Het is niet de eerste keer dat opmerkingen tijdens de gemeenteraad vanuit de oppositie laconiek en minachtend worden weggewuifd door de bestuursmeerderheid

Als antwoord op de ingediende klachten schrijft de gouverneur dat het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Ninove van 16 november 2020 VERNIETIGD wordt. Een oude volksspreuk wordt nóg eens bevestigd: Hoogmoed komt vóór de val! Het “Vivaldi”-meerderheidskoortje zingt alleszins “out of key”. De Watté-dooRsteek zou wel eens een Watté-dooDsteek kunnen worden.

Hieronder ziet u de gecontesteerde “kunstwerken” . Minimum kostprijs 100.000 €. Soms zegt een foto inderdaad méér dan 1000 woorden.

Deze tekst beperkt zich tot de essentie van vele bladzijden over-en-weercommunicatie.

Hieronder leest u meer details:
Klachtenbrief
Antwoord van Gouverneur

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...