Forza Ninove wil wekelijkse ophaling restafval – Ook oplossing voor incontinentiemateriaal

Forza Ninove wil wekelijkse ophaling restafval 

Ook oplossing voor incontinentiemateriaal

Wekelijkse ophaling restafval

Forza Ninove stelt vast dat het aantal wooneenheden in Ninove-centrum in grote mate toeneemt. Deze wooneenheden worden echter steeds maar kleiner (zeer kleine of totaal gebrek aan berging of stockageruimte).

Dit heeft als gevolg dat steeds meer mensen hun huisvuilzak moeten bewaren in hun appartement of op hun terras.  Het spreekt voor zich dat dit, vooral in de zomermaanden, aanleiding geeft tot ergerlijke geurhinder en ongedierte aantrekt.

Aangezien het restafval pas om de 14 dagen wordt opgehaald is dit fenomeen voor vele mensen dan ook problematisch. Om die reden acht Forza Ninove het dan ook noodzakelijk dat het huisvuil wekelijks wordt opgehaald, zeker in Ninove-centrum.  In de buitengemeente kan de men de wekelijkse ophaling beperken tot de zomermaanden.

Forza Ninove stelt vast dat deze wekelijkse ophalingen realiteit zijn in naburige steden en gemeenten zoals o.a. Halle, Edingen, Dilbeek.

Oplossing van probleem van pampers

Forza Ninove wil tevens een oplossing voor het steeds groter wordend probleem van pampers (zowel van zorgbehoevenden als kinderen).   We stellen vast dat bejaarden en zorgbehoevenden steeds meer wensen verzorgd te worden in hun eigen leefomgeving.  Dit brengt met zich mee dat er een probleem ontstaat op het vlak van stockage van pampers, met alle geurhinder tot gevolg.Ook voor deze problematiek wenst Forza Ninove een oplossing.

We plaatsten beide voorstellen aan de agenda van de gemeenteraad van 22 september ll.

Het stadsbestuur zal het voorstel voorleggen aan de Raad van Bestuur van Ilva, dat instaat voor de huisvuilophaling.

Ilse Malfroot

Gemeenteraadslid Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...